Dịch Lý Là Gì?

Định Nghĩa Dịch Lý
Câu hỏi này đã được và bị Nhân Loại trả lời rất nhiều rồi, và dĩ nhiên những câu trả lời đó chưa thể thành Khoa Học Dịch Lý Đại Chúng. Những định ý nghĩa đã có về Dịch Lý chỉ lồng vào trong hoặc khoác bên ngoài khoa học Dịch Lý chứ chưa đi sâu vào cốt lõi, vào trọng tâm của Khoa Học Dịch Lý. Họ định ý nghĩa dịch lý qua từng ngành học thuật. Theo sở trường sở đoản của riêng Mình

Dịch Lý là gì?
Dịch lý là lý lẽ biến hóa tui vô hình nhưng có ở khắp nơi. Người xưa nói: ” Thần vô phương nhi Dịch vô thể” (Thần không có phương sở. Dịch không có hình bóng).
Thần không ở phương nào cả mà Thần ở khắp mọi nơi. Thần không làm gì cả mà Thần làm tất cả mọi việc. Cũng như Dịch không là gì cả mà Dịch là cái gì đó nên Dịch là tất cả.
Tiền nhân đã Định nghĩa.” Dịch, Biến Dịch dã, Biến Dịch, Bất Dịch Dã“. Dịch Nghĩa là biến dịch, Cái lẽ biến dịch thì bất dịch)= tất cả đều đổi thay, Trừ Lý Đổi Thay thì không bao giờ thay đổi.
Tiền nhân còn bảo hãy tìm Lý của Dịch trong mối quan hệ tương tác của âm dương:
“Nhất Âm, nhất Dương chi vị đạo
Càn Khôn kỳ Dịch chi môn đa”
Tiền nhân đã mô tả âm dương như sau: